LEAD Bestemmingsplan - Leiden Noord

LEAD Bestemmingsplan

Projectontwikkelaar Red Company wil op de plek waar nu de KPN & Monuta-gebouwen staan (én op het grote grasveld ertegenover) 3 woontorens gaan bouwen (ca. 580 huishoudens in drie kolommen van resp. 65, 85 en 115 meter hoog).

UPDATE 15 JULI 2021

Beroep instellen kan tot 27 augustus 2021

De wijziging van het het bestemmingsplan Leiden Noord en de omgevingsvergunning tbv de bouw van LEAD zijn vastgesteld en op 15 juli bekend gemaakt.

De beroepstermijn loopt van zaterdag 17 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021. Iedereen kan een beroep instellen tegen de besluiten, onafhankelijk of je eerder een zienswijze hebt ingediend. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan per brief, fax of via het digitaal loket.

Via deze website vindt je meer informatie over hoe je beroep kunt aantekenen bij de Raad van State (https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtsp…/hoger-beroep/). Het is niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat of juridisch adviseur.

UPDATE 11 MEI 2021

Bezwaarschriften LEAD door Burgemeester en Wethouders ter zijde geschoven, Gemeenteraad aan zet (en u kunt hen helpen!)

In december 2020 zijn wijzigingen in het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van project LEAD door de gemeente Leiden ter inzage gelegd. Hierop zijn 182 bezwaarschriften ingediend. Op dinsdag 11 mei 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de beantwoording van de bezwaarschriften die zijn ingediend.

 

De reactie kan HIER worden gedownload.

 

Zorgen ter zijde geschoven

Uit de door Burgemeester en Wethouders goedkeurde reactie blijkt dat niets wezenlijks wordt aangepast aan het project. Er wordt dus niets gedaan met onder meer de zorgen rondom het grote volume van de geplande woontorens en/of de enorme hoogte, de effecten op toename in verkeer in de woonwijk en op de Willem de Zwijgerlaan, de leefbaarheid van Leiden Noord (bv zorgen rondom extra overlast en veiligheid voor spelende kinderen), het risico van het bouwen van dergelijke extreme torens in een 100% lethaliteitsgebied van een hogedruk gasleiding, etc.

 

Volgende stappen

De volgende stap is dat de gemeenteraad naar de stukken gaat kijken. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal de gemeente Leiden de vergunningen die nodig zijn voor de bouw van LEAD verlenen aan de projectontwikkelaar. Het project kan dan alleen nog tegen worden gehouden via een beroepsprocedure bij de Raad van State.

 

Laat uw mening weten

Op 25 mei 2021 is er tijdens de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad de mogelijkheid om mondeling te laten weten wat u van het project of de reactie van de gemeente op een eventueel bezwaarschrift dat u heeft ingediend vindt zodat de gemeenteraadsleden uw mening in de hun besluitvorming kunnen meenemen.

U dient zich op 24 mei voor 12h00 aan te melden via dit aanmeldformulier. Meer informatie over inspreken is te vinden op de website van de Gemeenteraad. Vermeld  het agendapunt “RV 21.0049 Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)” bij uw aanmelding.

 


DECEMBER 2020

In de lange tijd van ogenschijnlijke stilte is door de projectontwikkelaar en de gemeente gewerkt aan de benodigde bestemmingsplanwijzing en omgevingsvergunning.

 

Deze wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning staan nu echt voor de deur.

 

Op 15 december heeft het College van burgemeester en wethouders van Leiden positief besloten over de concept bestemmingsplanwijziging en de door de projectontwikkelaar aangevraagde omgevingsvergunningen voor de bouw van de woontorens, het maken van een inrit en de kap van 33 bomen.

 

Het is NU tijd voor ACTIE mocht u het niet eens zijn met bijvoorbeeld:

  • Het grote volume van de geplande woontorens en/of de enorme hoogte
  • De effecten op toename in verkeer in de woonwijk en op de Willem de Zwijgerlaan
  • De leefbaarheid van Leiden Noord (bv zorgen rondom extra overlast en veiligheid voor spelende kinderen)
  • Parkeerproblematiek door het beperkte aantal parkeerplaatsen in de woontorens
  • Problemen voor het fietsverkeer langs de torens als gevolg van effecten op wind
  • Minder zonuren in uw woning, op uw dakterras of uw zonnepanelen
  • Waardevermindering van uw woning
  • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
  • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen (bv kappen volwassen bomen, effecten op beschermde diersoorten)
  • etc

 

Geef uw mening door aan de gemeente via een brief (= zienswijze)

U kunt uw mening over het project doorgeven aan de gemeente door uw bezwaren op te schrijven in een brief. Dit heet een zienswijze. Op basis van uw zienswijze kan de gemeente het besluit nog aanpassen. Het is dus belangrijk om uw bezwaar te laten horen. Als u uw mening niet kenbaar maakt dan zal de wijziging van het bestemmingsplan snel worden doorgevoerd en de omgevingsvergunningen worden vastgesteld waarna de bouw van LEAD zoals beoogd door de projectontwikkelaar kan starten.

 

U kunt uw zienswijze indienen vanaf 18 december 2020. Uiterlijk 6 weken na de publicatiedatum (dus uiterlijk op 28 januari 2021) moet uw zienswijze zijn ontvangen door de gemeente.

 

Voorbeeld zienswijzen

Hier vind u een stappenplan voor het indienen van een zienswijze over LEAD met handige tips: Link naar stappenplan >>

Hier vind u een voorbeeld van een zienswijze zoals ingediend door een inwoner van Nieuw Leyden: Zienswijze LEAD inwoner >>

Het bestuur van de buurtvereniging Groenoord-Noord heeft ook een standaard zienswijze opgesteld en ter  beschikking gesteld (Zienswijze LEAD buurtvereniging >>). Men kan deze zienswijze overnemen en naar eigen smaak aanpassen, punten uitbreiden, schrappen of toevoegen. Hoe meer eigen punten uw zienswijze bevat, hoe beter het is. Wanneer u gebruikt maakt van deze zienswijze, stelt de buurtverening het op prijs als u hen daarvan op de hoogte stelt door een berichtje te sturen naar ons secretariaat via: groenoord.noord@gmail.com.
….

Uw zienswijze is van groot belang

Uw zienswijze is niet alleen van groot belang omdat 1) op basis van uw zienswijze aanpassingen aan het plan kunnen worden gedaan, maar ook omdat 2) anders uw recht vervalt om later nog in beroep te kunnen gaan tegen het besluit van de gemeente.

 

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben dan kunt u uw verzekering mogelijk om hulp vragen bij het opstellen van uw zienswijze. Vraag daarom NU om advies.

 

Inzien stukken en dienen zienswijze (uiterlijk 28 januari!)

Via de onderstaande website van de gemeente kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Het zaaknummer: Z/20/1557527

Planning & Procedure

*B&W= Burgemeester en Wethouders; **SO= Stedelijke ontwikkeling

 

Meer informatie?

Overzicht laatste informatie Leiden Noord over LEAD

Overzicht laatste informatie Nieuw Leyden over LEAD

 

Informatie over wonen en bouwen in Leiden

Informatie Rijksoverheid Bezwaar maken tegen Bestemmingsplan

Informatie Kenniscentrum Infomil Procedure Bestemmingsplan

 

Informatie in Beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State