Nieuwsbrief Zorgen om LEAD - Leiden Noord

Nieuwsbrief Zorgen om LEAD

Nieuwsbrief Zorgen om LEAD

Het voortraject van het uiterst controversiële toekomstige Leidse hoogbouw torenflats project LEAD nadert de eindfase. Bouwwethouder Fleur Spijker (D66) heeft een nieuwe inspraakperiode aangekondigd voor de beoogde extreme hoogbouw langs de Willem de Zwijgerlaan (Leidsch Dagblad 16-12-2020).

Het college van B&W Leiden legt nu de documenten met betrekking tot het torenproject LEAD ter inzage. Van 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021, kan men ze bestuderen en een officiële reactie (zienswijze) op het plan geven. Zienswijzen geven een belangrijk signaal af aan het gemeentebestuur. Op basis daarvan kan het plan nog worden bijgesteld.

Buurtbewoners kondigden aan opnieuw stappen te ondernemen en hopen op bijval van wijkverenigingen en Leidenaren die het torenflatplan ook te gortig vinden. Hoewel iedereen ervan doordrongen is dat er in Leiden gebouwd moet en zal worden en niemand daartegen is, zijn met name de extremen van dit bouwplan reden voor fel protest. Er zijn ondermeer zorgen over de verslechtering van het leefklimaat in de omliggende wijken als gevolg van het extra verkeer dat het bouwproject tot gevolg zal hebben, onder meer omdat het college beoogt om de toegangsweg niet direct te laten aansluiten op de Willem de Zwijgerlaan, maar al het verkeer door de woonwijken te leiden. Maar er zijn ook andere zorgen, waaronder de lage de lage parkeernorm, schaduw- of windhinder, de extreme hoogte en bouwvolume.

Omwonenden roepen in hun laatste nieuwsbrief dan ook op om een zienswijze in te dienen en zo de schaar in het ontwerp LEAD te zetten.

 

Klik hier om de Nieuwsbrief Zorgen om LEAD – December 2020 te lezen >>

 

Via de toegepaste ‘coördinatieregeling’ worden het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunningen en het zogeheten ontwerpbesluit hogere waarden tegelijkertijd behandeld. De zienswijze kan schriftelijk, online en mondeling worden ingediend.

 

Klik hier om een voorbeeld van een zienswijze zoals ingediend door een inwoner van Nieuw Leyden te lezen >>

 

Uw zienswijze kunt u indienen via de website van de gemeente. Hier kunt u ook alle stukken lezen.

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/lead/

Op afspraak kan de informatie ook worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071.

 

Eerdere Nieuwsbrieven Zorgen om LEAD

Mei 2020

Februari 2020