Zorgen om LEAD - Resultaten wijkenquête - Veel bezwaren tegen LEAD hoogbouw - Leiden Noord

Zorgen om LEAD – Resultaten wijkenquête – Veel bezwaren tegen LEAD hoogbouw

Zorgen om LEAD – Resultaten wijkenquête – Veel bezwaren tegen LEAD hoogbouw

Leiden Noord heeft ernstige bezwaren tegen bouwplannen hoge woontorens KPN/Monuta terrein. De projectontwikkelaar RED company heeft in samenwerking met de Gemeente Leiden een plan ontwikkeld voor de bouw van een zeer groot aantal woningen op het KPN/Monuta terrein in de wijk Nieuw Leyden in Leiden Noord. Dit plan, LEAD, omvat de bouw van drie hoge woontorens, oplopend in hoogte tot een wolkenkrabber van 115 meter hoog. Omdat noch de gemeente noch de projectontwikkelaar bereid waren om via een enquête de mening van de bewoners te peilen, hebben inwoners van deze wijk en omliggende wijken zelf besloten een enquête uit te zetten. De resultaten zijn nu bekend.

 

De volledige enquête resultaten vind je hier via deze WEBLINK

De enquête is door 376 respondenten ingevuld. Hiervan zijn 28 personen geïnteresseerd in een woning binnen dit project. Een ruime meerderheid van de respondenten, 66,1%, is tegen de bouw van LEAD in de huidige voorgenomen vorm. De mensen die in een woning geïnteresseerd zijn, zijn, logischerwijs, positief over de plannen. De 348 andere respondenten zijn een stuk minder positief.

 

De belangrijkste bezwaren zijn:

  • De woontorens zijn te hoog en bevatten teveel woningen.
  • Het project past niet bij de kleinschalige laagbouw woonwijk Nieuw Leyden en ook niet bij de historische stad Leiden.
  • Er ontstaat veel extra autoverkeer en parkeerdruk in een wijk die stedenbouwkundig autoluw is ontworpen en zo verkocht/verhuurd is aan de bewoners Daarnaast zijn er serieuze zorgen over onveilige fietsverkeerstromen en verstoring van het straatbeeld door rondslingerende fietsen en fietswrakken.
  • Er zijn nu al meerdere onveilige kruispunten, met 1.700 extra fietsen van LEAD zal dit alleen maar nog slechter worden.

 

De respondenten zijn niet tegen woningbouw op het KPN/Monuta terrein. Integendeel, een ruime meerderheid vindt het belangrijk dat er woningen worden toegevoegd aan dit terrein. Maar de woningbouw dient aan te sluiten op de bestaande laagbouw van de wijk Nieuw Leyden en de historische binnenstad. Midden hoogbouw (20 – 30 meter) heeft de voorkeur. De bewoners zouden graag zien dat de gemeente zich houdt aan haar eigen hoogbouwvisie. Ook geven ze aan, dat er behoefte is aan veel groen met behoud van volgroeide bomen en ook aan buurtwinkels. Het participatietraject opgezet door de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente krijgt een ruime onvoldoende van de respondenten. Het plan lijkt reeds definitief en er is slechts over enkele kleine wijzigingen gesproken. Over het belangrijkste punt, de grote hoeveelheid woningen mocht niet gesproken worden. Alle problemen, zoals de hoogte, leefbaarheid, parkeerproblematiek en verkeersproblematiek zijn op te lossen indien het aantal woningen in de plannen wordt terug gebracht. Daarnaast is het traject begeleid en nauwgezet geregisseerd door de projectontwikkelaar waardoor het participatieproces niet onafhankelijk was.

 

De opstellers van de enquête vragen de gemeente Leiden namens de respondenten uit Leiden Noord de Nota van Uitgangspunten niet goed te keuren, de ontwikkeling van LEAD in de huidige vorm te stoppen en met de omwonenden verder in gesprek te gaan over wat er wel gewenst is op deze locatie (wel woningbouw maar met behoud van de leefbaarheid en veiligheid van de omliggende wijken).

 

Naar verwachting zal de nota op 7 februari 2019 in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling behandeld worden, waarna op 14 februari 2019 de gemeenteraad zich erover zal buigen. De resultaten van de enquête zijn op 18 januari aan de leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling aangeboden. De raadsleden zijn uitgenodigd op 2 februari om 13:00 uur op locatie van het bouwplan om met de bewoners in overleg te gaan.