Advies VOLN - Leiden Noord

Advies VOLN

Advies VOLN

Het Voorzittersoverleg Leiden Noord (VOLN) wil gaarne gebruik maken van haar ongevraagd
adviesrecht over het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD, B&W besluit d.d.11-12-2018,
B&W besluit nr.: 18.0560.
Ons advies behandelt drie aspecten: het gevolgde participatietraject, het fysieke bouwplan zelf en de
context binnen het balansscenario van het WijkOntwikkelingsPlan Leiden Noord (WOP).

Advies VOLN plan LEAD met bijlage